Header image alt text

Сквирський ліцей

Офіційний сайт

Запрошуємо учнів на навчання в 10 клас Сквирського ліцею

У 2017/2018 навчальному році в 10 класі Сквирського ліцею навчання проходитиме за двома профілями:
– історичний профіль;
– біолого-хімічний профіль.

Профільні предмети викладатимуть учителі:
– Козлова Ольга Леонідівна, учитель-методист історії, член експертної групи з визначення порогового бала Київського регіонального центру оцінювання якості освіти;
– Гудзенко Наталія Василівна, учитель-методист біології;
– Момотенко Ірина Володимирівна, старший учитель хімії.

 

Правила конкурсного Приймання учнів у 10 клас

СХВАЛЕНО
Рішенням педагогічної ради та ради НВК «Сквирський ліцей – загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» Сквирської районної ради Київської області, протокол №3
від 28.03.2017
ПОГОДЖЕНО
Начальник відділу освіти Сквирської райдержадміністрації
______ О.В.Заболотний
28.03.2017
ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор НВК «Сквирський ліцей – загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» Сквирської районної ради Київської області
_______В.П.Юхимчак
28.03.2017

Правила
конкурсного Приймання учнів
у 10 клас НВК «Сквирський ліцей – загальноосвітня школа І-ІІ ступенів»
Сквирської районної ради Київської області
на 2017-2018 навчальний рік

1. Загальні положення

1.1. Правила конкурсного приймання учнів у 10 клас НВК «Сквирський ліцей – загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» Сквирської районної ради Київської області розроблені відповідно до Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом МОН України від 19.06.2003р., № 389, Положення про загальноосвітній навчальний заклад та на підставі Статуту НВК «Сквирський ліцей – загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» Сквирської районної ради Київської області робочою групою з числа педагогічних працівників, обговорені на спільному засіданні педагогічної ради і ради навчального закладу, схвалені ними та затверджені директором НВК «Сквирський ліцей – загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» Сквирської районної ради Київської області за погодженням з відділом освіти Сквирської районної державної адміністрації.

1.2.   У конкурсному відборі можуть брати участь діти незалежно від місця проживання після закінчення 9 класу.

1.3. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

 

2. Організація конкурсу

2.1. Правила конкурсного приймання оголошуються не пізніше ніж за два місяці до конкурсного випробування. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщується у приміщенні навчального закладу та на офіційному веб-сайті навчального закладу. Зміст оголошення доводиться до відома населення через засоби масової інформації.

2.2. Не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу оголошується назва предметів, з яких проводитимуться випробування.

2.3. Випробування в рамках основного конкурсного приймання проводяться після закінчення навчального року:

19 червня 2017 року – українська мова (диктант) для групи історичного профілю; біологія (письмово, тести) для групи біолого-хімічного профілю;

21 червня 2017 року – історія України (письмово, тести) для групи історичного профілю, хімія (письмово, тести) для групи біолого-хімічного профілю.

2.4. Додаткове конкурсне випробування проводитиметься з 28 серпня по 31 серпня 2017 року.

2.5. Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць за таких умов, що й основний конкурс. При цьому наповнюваність груп не повинна перевищувати 28 учнів.

2.6. Для проведення конкурсних випробувань у навчальному закладі створюється приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора за погодженням з радою навчального закладу. До складу приймальної комісії залучається представник відділу освіти (за згодою). Головою комісії є директор навчального закладу.

2.7. Для проведення конкурсних випробувань з кожного предмета створюється предметна комісія зі складу членів приймальної комісії; її склад затверджується наказом директора навчального закладу.

2.8. До участі в конкурсі допускаються учні на підставі особистої заяви батьків або осіб, які їх замінюють, що подається на ім’я директора навчального закладу, свідоцтва про базову загальну середню освіту.

3. Проведення конкурсу 

3.1. Учні, які вступають у 10 клас НВК «Сквирський ліцей – загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» Сквирської районної ради Київської області складають такі іспити:

для групи історичного профілю:

  • українська мова (диктант);
  • історія України (письмово, тести);

для групи біолого-хімічного профілю:

  • біологія (письмово, тести);
  • хімія (письмово, тести).

3.2. Зміст проведення вступних випробувань встановлює приймальна комісія не пізніше 1 червня та погоджує з відділом освіти Сквирської райдержадміністрації.

3.3. Усі завдання конкурсних випробувань розробляються в межах теоретичних знань, умінь та навичок, які передбачені чинними навчальними програмами 5-9 класів середньої загальноосвітньої школи.

Варіанти письмових і тестових завдань для конкурсних випробувань розробляються предметними кафедрами навчального закладу, затверджуються директором та погоджуються з відділом освіти Сквирської райдержадміністрації.

3.4. Конкурсні завдання зберігаються у директора в запечатаному конверті, що його відкриває в день випробування голова предметної комісії у присутності її членів та вступників.

3.5. Письмові роботи учасників конкурсу зберігаються у навчальному закладі протягом року.

3.6. Для проведення іспитів у письмовій формі учням видається аркуш зі штампом НВК «Сквирський ліцей – загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» Сквирської районної ради Київської області, причому передбачається, що перша сторінка повинна відділятися для подальшого шифрування. Після закінчення іспиту (тестування) письмові роботи шифруються головою приймальної комісії і передаються для перевірки комісії без титульної сторінки. Дешифруються роботи головою приймальної комісії після остаточного рішення комісії щодо виставлення оцінок.

3.7. Результати конкурсних випробувань оформляються у вигляді протоколів відповідної комісії, які зберігаються в тому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів.

3.8. Результати письмового випробування оголошуються не пізніше ніж через три дні після його проведення.

3.9.   Учасники міжнародних олімпіад, конкурсів, переможці ІІ-ІІІ етапів Всеукраїнських олімпіад, переможці та учасники ІV етапу Всеукраїнських олімпіад, а також переможці І-ІІ етапів, переможці та учасники ІІІ етапів конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук поточного року звільняються від конкурсного випробування і мають право вступати за співбесідою.

3.10. Учні-випускники 9-х класів, які за результатами навчання отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою зараховуються без вступного випробування.

3.11. Вступне випробування з української мови, історії України, біології, хімії проводяться протягом 45 хв.

4. Порядок зарахування за підсумками конкурсних випробувань

4.1. Учні, які згідно з рейтингом пройшли конкурс, на підставі рішення приймальної комісії пропонуються до зарахування в 10 клас НВК «Сквирський ліцей – загальноосвітня школа І-ІІ ступенів». Зарахування учнів проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.

4.2. Результати зарахування оголошуються приймальною комісією у письмовій формі не пізніше, ніж через три дні після відповідного засідання приймальної комісії.

4.3. На підставі рішення приймальної комісії не пізніше, ніж за тиждень до початку навчального року директор навчального закладу видає наказ про зарахування учнів до 10 класу НВК «Сквирський ліцей – загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» Сквирської районної ради Київської області.

4.4. Учні, які не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів після початку навчального року, відраховуються зі списків учнів 10 класу НВК «Сквирський ліцей – загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» Сквирської районної ради Київської області.

4.5.   Учні, які зараховані в навчальний заклад, подають такі документи: копія свідоцтва про народження, копія посвідчення потерпілого внаслідок аварії на ЧАЕС, особова справа, медична картка встановленого зразка, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду.

4.6. У разі незгоди з рішенням конкурсних  комісій про рівень досягнень учня з предмета, їх батьки (особи, що їх замінюють) можуть звернутися до приймальної комісії з аргументованою апеляцією. Апеляція подається протягом трьох днів з дня оголошення відповідних результатів і розглядається протягом двох днів з дня подання.

4.7. Під час розгляду апеляцій забороняється проведення додаткових іспитів.

4.8.У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до відділу освіти Сквирської районної державної адміністрації, який створює свою апеляційну комісію.

4.9. Рішення цієї апеляційної комісії є остаточним.

5. Контроль за проведенням конкурсного відбору

5.1. Директор навчального закладу несе персональну відповідальність за дотриманням вимог даних Правил та Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом МОН від 19.06.2003р.

5.2. Контроль за організацією, проведенням конкурсу і зарахуванням учнів до НВК «Сквирський ліцей – загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» Сквирської районної ради Київської області за результатами конкурсного відбору покладається на відділ освіти Сквирської районної державної адміністрації.

5.3. При порушенні вимог даних Правил і Інструкції конкурсного приймання результати конкурсу визнаються недійсними. У такому випадку відділ освіти Сквирської районної державної адміністрації організовує і проводить повторний конкурс, результати якого є остаточними.